Chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) tay nghề phân tích của phòng thí nghiệm AFI năm 2023

Chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) tay nghề phân tích của phòng thí nghiệm AFI năm 2023  (20/10/2023)

Phòng thí nghiệm QA/QC nhận được lời mời tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) trong năm 2023 do Phòng Thử nghiệm Thành thạo - Trung tâm Kỹ thuật 3 tổ chức.