MENU
Quản lý Phương pháp kiểm tra Coliform và Escherichia Coli

Quản lý Phương pháp kiểm tra Coliform và Escherichia Coli  (30/12/2013)

Phương pháp sử dụng đĩa cấy vi sinh môi trường khan và gel ẩm nước hòa tan. Mẫu kiểm tra pha loãng đã được thêm vào đĩa với 01 tỉ lệ là 1ml/đĩa. Ấn miếng trải bằng nhựa đặt lên tấm film, trải mẫu đều khắp diện tích 20 cm². Chất làm đông làm đĩa được đông lại, đĩa được ủ và sau đó đếm khuẩn lạc.
Nội dung đang cập nhật

Nội dung đang cập nhật  (26/12/2013)

Trang 3 / 3 « 1 2 3